สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงการประชุมมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมงานถ่ายทอดเสียงการประชุมมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)และเขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 ผู้ส่ง :