สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงกิจกรรมเวทีรับฟังประชาชน แผ่นดินไทยใสสะอาด

นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดเสียงกิจกรรมเวทีรับฟังประชาชน “แผ่นดินไทยใสสะอาด” มีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กร เครือข่ายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม และสื่อมวลชน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กว่า 40 คน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยมี รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์คอร์รัปชั่นและการปฏิรูปของไทย

 ผู้ส่ง : วีรพงษ์ สารต๊ะวงค์