สวท.เชียงใหม่ถวายเทียนพรรษาโครงการ9วัด9ศรัทธา


 



ผู้ส่ง : วรัญญา ใฝ่ไพโรจน์