การตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ ( Field Strength )

ฝ่ายช่างเทคนิคออกสํารวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุระบบ เอ.เอ็ม และระบบ เอฟ.เอ็ม ในพื้นที่เขตบริการของสวท.เชียงใหม่ทั้ง 4 ความถี่

กลางทุ่งนาบ้านธิ ลําพูน
หน้าอําเภอ แม่แต


ผู้ส่ง :