ผอ.สปข.3 และคณะตรวจเยี่ยม สวท.เชียงใหม่ 7 เม.ย 49

ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต.3และคณะตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่โดยมีฝ่ายธุรการ ฝ่ายรายการ ฝ่ายข่าว และฝ่ายช่างเทคนิคให้การต้อนรับและรายงานการปฎิบัติงานของฝ่ายต่างๆผู้ส่ง :