การอบรม หลักสูตร ผู้จัดรายการภาษาต่างประเทศยุคใหม่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ จัดอบรมผู้จัดรายการภาษาต่างประเทศ ซึ่งดําเนินรายการภาคภาษาต่างประเทศ ทาง สวท.เอฟ.เอ็ม 93.25 เมกกะเฮริตซ์ เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา.....ผู้ส่ง :