สํารวจผลการรับฟัง สวท.เชียงใหม่ และ สวท.กรุงเทพฯ


ห.ฝรก อาภาภรณ์ นาควัชระควบคุมการออกอากาศ
ห.ฝรก.ชูศรี เชาว์วาทินกับพี่น้องไทยใหญ๋แม่ฮ่องสอน
ศิริพร เอกรัฐ กับพี่น้องลาหู่

 ผู้ส่ง :