นักศึกษา มจร. สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ดูงาน สวท.เชียงใหม่

นศ.มจร.รัฐศาสตร์ การปกครอง จํานวน 19 คนเยี่ยมชม การส่งกระจายเสียง 4 ความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใก่บริการด้านต่างๆผู้ส่ง :