รมต.ประจําสํานักสํานักนายก นายสุรนันทร์ เวชชาชีวะตรวจเยี่ยม

รมต.ประจําสํานักนายก นายสุรนันทร์ เวชชาชีวะตรวจเยี่ยม สวท.เชียงใหม่ ชมห้องส่งกระจายเสียงทั้ง 4 ความถี่ และเยี่ยมชมห้องนิทรรศการชาวเขาด้วยความสนใจพร้อมด้วยท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางภัทรียา สุมะโน

 ผู้ส่ง :