โครงการธรรมทัศนาจร ประจําปีงบประมาณ 2549

สวท.เชียงใหม่ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมทัศนาจรซึ่งจัดโดย สํานักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นําเที่ยวชมศาสนสถาน มนัสการพระพุทธรูปที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด-

 ผู้ส่ง :