ประชาชนแห่ไปชมงาน 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาเทิดไท้ ระหว่าง 7-17 มิถุนายน 2549 นับแสนคน โดยงานดังกล่าวจำลองความสำเร็จของศูนย์ศึกษาทั้ง 6 ศูนย์ทั่วประเทศมาจัดแสดง

  
     วันสุดท้ายของการจัดงาน 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาเทิดไท้ ที่ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าประชาชนจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวงานจำนวนมาก แม้ว่าการเดินทางไปดอยสะเก็ดค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ตาม นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวพบว่าประชาชนให้ความสนใจ แม้การเดินทางจะไม่สะดวก เพราะอยู่ห่างจากตัวเมือง แต่ก็พบว่ามีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานวันละจำนวนมาก น่าจะถึงแสนคนตลอดระยะเวลา 10 วัน ทั้งนี้ประชาชนจะได้ศึกษาแนวพระราชดำริ วิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาอย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะได้ศึกษาจากการจำลองความสำเร็จของศูนย์ศึกษาทั้ง 6 ศูนย์ทั่วประเทศมาไว้ในงาน เป็นนิทรรศการกลางแจ้ง โดยประชาชนจะได้เห็นการพัฒนาแก้ปัญหาตั้งแต่พื้นที่ตอนบนของประเทศที่เป็นภูเขาไปจนถึงปลายทางซึ่งเป็นทะเล นอกจากนี้แล้วในงาน 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาเทิดไท้ ยังมีการแสดงพื้นบ้าน การแข่งขัน การประกวดต่าง ๆ ในงานยังได้จัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในตัวอาคาร เมื่อหลังจากเสร็จงานแล้วนิทรรศการจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษา ในงานยังจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสมาชิกและเกษตรกรผู้ที่รับถ่ายทอดความรู้ นำสินค้ามาแปรรูปจำหน่ายในราคาประหยัด
 
, อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่