ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาครก้าวหน้าเป็นลำดับ

  
     ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาครก้าวหน้าเป็นลำดับ สามารถจัดการเรียนการสอนสนองความต้องการของผู้บริหารโดยเฉพาะด้านธุรกิจอย่างได้ผล
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ โดยมี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้ให้บริการวิชาการมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วสองแห่งคือ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชย จ.ลำพูน และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.สมุทรสาคร นั้น
สำหรับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.สมุทรสาคร ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดิน 5 ไร่ มูลค่า 38,000,000 บาท จากนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง ส่วนปีงบประมาณ 2554 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงาน ครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อรองรับการขยายตัวด้านวิชาการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กกอ. และมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ขณะนี้มีนักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าจำนวน 400 คน หากรวมนักศึกษาและศิษย์เก่าของหลักสูตรเดียวกันจะมีกว่า 1,300 คน ซึ่งนับเป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง โดยหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกระจายความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยเฉพาะผู้บริหารในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่กรุงเทพฝั่งตะวันตกและด้านใต้ นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในการจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในเวทีธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำพาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อยังประโยชน์แก่องค์กร นอกจากนั้น ปัจจุบันได้มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา Knowledge Management โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย
 
28 สิงหาคม 2554 , 16:37 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่