มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อบรมจัดดอกไม้สดเพื่อช่วยเสริมอาชีพให้กับศิษย์เก่าและผู้สนใจ

  
    งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมหลักสูตรจัดดอกไม้สดเพื่อช่วยเสริมอาชีพให้กับศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป
นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมหลักสูตรจัดดอกไม้สดซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเติมเต็มความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ให้กับศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ มุ่งหวังให้ศิษย์เก่าที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่ง
การอบรมมีทั้งรูปแบบการบรรยาย การสาธิต และฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการจัดดอกไม้สดทุกรูปแบบ ทั้งแจกัน กระเช้า ช่อดอกไม้ ซุ้มตกแต่งนอกสถานที่ รวมถึงการจัดพวงหรีด พวงมาลา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ได้แก่อาจารย์ธนวัฒน์ รอดขาว จากฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ อาจารย์สมบูรณ์ ระดม จากฝ่ายฝึกอบรม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้มีสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต่างให้ความเห็นว่า จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ ซึ่งจะทำให้มีรายได้เสริมจากอาชีพเดิมอีกทางหนึ่ง
 
28 สิงหาคม 2554 , 17:38 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่