ปี 2552 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่มากที่สุด รองลงมาคือหัวใจขาดเลือด เบาหวานและความดันโลหิตสูง

  
     ปี 2552 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่มากที่สุด รองลงมาคือหัวใจขาดเลือด เบาหวานและความดันโลหิตสูง กระทรวงสาธารณสุขเร่งสร้างชุมชนป้องกันโรคต้นแบบ
กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรมจัดการความรู้ภายใต้โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 15 และ 16 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 15 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยงโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรกลุ่มเป้าหมาย อายุ 35 ปีขึ้นไป มีเป้าหมายให้ชาวไทยอายุ 35 ปีขึ้นไปทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง การจัดบริการในการดูแลที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยและกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพในชุมชน ทั้งนี้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชากรเสียชีวิตที่ภาวะโรคทวีความรุนแรงขึ้น สถานการณ์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนปี 2552 พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่มากที่สุด รองลงมาคือหัวใจขาดเลือด เบาหวานและความดันโลหิตสูง โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนต้นแบบสามารถจัดการลดปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ด้วยตนเอง
การสัมมนาดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานดีเยี่ยมระดับเขต นิทรรศการทางวิชาการ พร้อมพิธีมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีผลงานดีเยี่ยมและดีเด่นระดับเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 15 และ 16
 
29 สิงหาคม 2554 , 19:21 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่