สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หนุน สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ มช. วิจัยหญ้าผลิตภาพก๊าซชีวภาพ หวังต่อยอดเป็น CBG ในยานยนต์ ลดปัญหาขาดแคลน NGV

  
    สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หนุน สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัยหญ้าผลิตก๊าซชีวภาพ หวังต่อยอดเป็น CBG ในยานยนต์ ลดปัญหาขาดแคลน NGV
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพื่อผลักดันให้มีการนำก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน มาผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ หรือ CBG ใช้ทดแทน NGV ในภาคขนส่ง ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการวิจัยและศึกษาแนวทางการปลูกพืชพลังงาน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย และ โครงการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ ภายใต้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 24.8 ล้านบาท
ทั้งนี้ งานวิจัยทั้ง 2 โครงการ จะมีความเกี่ยวเนื่องกัน โดย โครงการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย จะมีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าชนิดต่างๆ ใน ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด มาทำการศึกษาเพื่อหาความเหมาะสมในการผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ หรือ CBG ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV ในภาคขนส่งต่อไป ส่วนโครงการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตภัณฑ์ก๊าซไบโอเทนอัดสำหรับยานยนต์ จะมีการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซ CBG แบบเคลื่อนที่ และเพื่อศึกษาวิธีการปรับแต่งรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ CBG เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การผลักดันให้เกิดการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชที่มีอยู่ในประเทศ เช่น หญ้าเลี้ยงช้าง ทะลายปาล์ม ฟางข้าว และวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรสามารถเพิ่มรายได้จากการปลูกและขายพืชเพื่อมาผลิตเป็นพลังงานและยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำก๊าซชีวภาพที่ได้ ไปต่อยอดเป็นก๊าซ CBG ทดแทน NGV ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้กับสถานีบริการ NGV ที่อยู่ห่างไกลแนวท่อการขนส่งได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งแล้ว ยังลดปัญหาการขาดแคลน NGV อันเกิดจากการขนส่ง เช่น การขาดแคลน NGV จากสถานการณ์ อุทกภัยในปีนี้
 
18 ธันวาคม 2554 , 15:12 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่