ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

  
    ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช ผู้แทนพระองค์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กล่าวว่า โครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มูลนิธิจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ ด้วยในภาวะอากาศที่กำลังหนาวเหน็บในช่วงของเดือนธันวาคมและมกราคม ประชาชนในหลายพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งจากสภาวะภัยหนาว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ มีประชาชนจำนวนมากในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว และปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระดำรัสว่าจะทรงเป็นกำลังใจให้กับประชาชนไทยทุกคนที่ประสบภัยต่างๆ และหากมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้
กรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ให้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เพื่อสงเคราะห์คนชราที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่มีภูมิลำเนาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2498 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ จำนวน 115 ราย และใช้เวลาว่างในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่งานถักนิตติ้งและงานผลิตดอกไม้จากใยบัว
 
18 ธันวาคม 2554 , 18:01 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่