นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอคำหลวง จัดไว้ 7 โซน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

  
    นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอคำหลวง จัดไว้ 7 โซน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ภายในนิทรรศการจัดแสดงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวม 7 โซน ได้แก่ โซน 1 ฝึกฝนแต่เล็ก จัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนกระทั่งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ โซน 2 จิตใจที่ร่าเริงเพื่องานที่ดี จัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย วรรณกรรม กีฬา การประดิษฐ์ การจัดการ ซึ่งจัดแสดงภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์กว่า 100 ภาพ ด้วยจอ Projection TV พร้อมเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมทั้งโน๊ตและเนื้อเพลง จำนวน 79 เพลง บรรเลงด้วยเครื่องเสียงคุณภาพดี ให้ความรู้สึกเหมือนฟังการแสดงดนตรีสด โซน 3 เพียรเพื่อผู้อื่น รวบรวมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานในโอกาสต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา โซน 4 รวมศูนย์เพื่อศึกษา จัดแสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาที่สำคัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เริ่มจากพระราชปณิธานที่จะแก้ไขปัญหา วิธีการที่ทรงศึกษา ค้นคว้าและทดลองจนประสบผลสำเร็จ เช่น การทำฝนหลวง การแกล้งดิน ทฤษฎีภูเขาป่า เกษตรทฤษฎีใหม่ และการนำไปทดลองใช้เป็นต้นแบบในศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนา 6 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โซน 5 ความฝันอันสูงสุด นำเสนอภาพยนตร์มัลติมีเดียร่วมกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงงานหนัก เพื่อพสกนิกรมาตลอดระยะเวลา 65 ปีที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ โซน 6 ห้องสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูลพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวไว้ให้ครบถ้วนมากที่สุด ทั้งพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ พระราชดำรัส โครงการในพระราชดำริ ในห้องนี้จึงเป็นห้องสืบค้นข้อมูลสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ภายในนิทรรศการได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และ โซน 7 เก้าทศวรรษแห่งความจงรักภักดี ประทับใจกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากโครงการ ตู้ ป.ณ. แห่งความจงรักภักดี ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือประชาชนผู้สนใจส่งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังตู้ ป.ณ. แห่งความจงรักภักดีในระหว่างเดือนตุลาคมหรือส่งตรงได้ที่หน้างาน พระบรมฉายาลักษณ์ทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของหอคำหลวงและนำขึ้นจัดแสดงหมุนเวียนภายในห้องนิทรรศการตลอดไป
สามารถสัมผัสและชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ได้บริเวณชั้น 1 อาคารหอคำหลวง งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
 
19 ธันวาคม 2554 , 10:42 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่