พบสวนองค์กรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด 12 หน่วยงาน ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

  
    พบสวนองค์กรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด 12 หน่วยงาน 12 แนวคิด ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้พบสวนจากองค์กรต่างๆ แล้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้จัดสวนไว้รอต้อนรับอีกทั้งหมด 12 สวน 12 แนวคิด ได้แก่ กรมหม่อนไหม แนวคิด ไหม..สายใยแห่งชีวิต สาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่วงจรชีวิตไหม ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กรมประมง แนวคิด ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี จากยอดดอย สู่ทะเล นิทรรศการบริเวณยอดดอย พื้นที่ราบ ชายฝั่งและทะเล กรมส่งเสริมการเกษตร แนวคิด ส่งเสริมชาวดอย ตามรอยพระบาท นิทรรศการที่เป็นของจริงทั้งดอกไม้สด พันธุ์ไม้ และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนวคิด บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พอเพียง แสดงให้เห็นวิถีทางรายรับ รายจ่ายของครัวเรือน กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวคิด พ่อคิด พ่อนำ พ่อทำ พ่อให้ นำเสนอการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สถาบันวิจัยยาง 111 ปีแห่งการเรียนรู้ยางพาราไทย องค์การสวนยาง 63 ปี องค์การสวนยาง เทิดไท้จักรีวงศ์ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เส้นทางยางพารา สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง แนวคิด พรรณไม้โครงการหลวง เสาเก้าต้นที่สลักลวดลาย ตุงคำทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งฉลองเมืองเชียงใหม่ครบรอบ 700 ปี เมื่อปี 2539 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แนวคิด หญ้าแฝกของในหลวง อาหารชุมชน คลินิกเกษตร โครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวคิด 84 พรรษา พระบิดาแห่งฝนหลวง นำเสนอที่มาของพระราชดำริฝนหลวงและตำราฝนหลวงพระราชทาน ขั้นตอนทำฝนหลวง และกรมชลประทาน แนวคิด ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจ ทั้ง 3 พระองค์ พร้อมการแสดงรถตรวจการรุ่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยประทับระหว่างตรวจการ และรถม้าพระที่นั่ง
สามารถพบสวนองค์กรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมดได้ในงานมกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึง 14 มีนาคม 2555
 
19 ธันวาคม 2554 , 13:50 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่