บ้านพระราชทานให้แก่ราษฎรอำเภอสันทรายและสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนเชียงใหม่

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานบ้านให้แก่ราษฎรอำเภอสันทรายและพระราชทานสิ่งของที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือสร้างบ้านให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และพระราชทานสิ่งของให้ราษฎรอำเภอเวียงแหง ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2554 นี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี จะเป็นประธานในพิธี
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 09.45 น. เป็นประธานมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาวสุพิศ ดูลลา ราษฎรตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือที่อยู่อาศัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย จำนวน 150,000 บาท
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 องคมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้ สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแปกแซม อำเภอเวียงแหง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการดำเนินงาน และเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอเวียงแหง จำนวน 500 ราย ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์และของที่ระลึกแก่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้จะมีพิธีมอบถุงพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป เชิญชวนชาวอำเภอเวียงแหงร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
19 ธันวาคม 2554 , 14:24 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่