คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554 Save The World

  
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554 Save The World เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554 Save The World ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เรียนรู้ให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้ชีวิตอยู่รอดภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างกลมกลืน และได้รับผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด ผ.ศ. ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ ประธานโครงการ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานคือการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมีเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการนำเสนอโครงการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาที่จัดทำขึ้น โดยเป็นนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับคณาจารย์และบุคลากร การประกวดเพนท์กระเป๋าผ้า และการประกวดการปรุงอาหาร เพื่อให้ทุกคนรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 
19 ธันวาคม 2554 , 15:20 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กาญจนพร-อังคณา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่