องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และเครือข่าย แสดงพลังท้องถิ่นยิ่งใหญ่ ในการจัดเวทีนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

  
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และเครือข่าย แสดงพลังท้องถิ่นยิ่งใหญ่ ในการจัดเวทีนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบนเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เทศบาลตำบลเกาะคา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย และ 2 พลังเครือข่ายภาคี จัดเวทีนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ หรือ เครือข่ายตำบลสุขภาวะที่เป็นความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 กับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นที่เครือข่ายจะร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ และเครือข่ายที่นำสู่การปฏิบัติได้ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ การจัดการภัยพิบัติ การสร้างและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เกษตรกรรมยั่งยืน และระบบการดูแลสุขภาพชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันที่จะนำประเด็นต่างๆ ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติการในพื้นที่ได้ ครั้งนี้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกันอย่างคับคั่ง พร้อมมอบเงินจำหน่ายเสื้อจากเครือข่ายภาคเหนือตอนบนล้านนา จำนวน 6 หมื่นบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย
 
19 ธันวาคม 2554 , 16:34 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่