วัดแม่แก้ดน้อย สร้างอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา แหล่งเรียนรู้ นรก สวรรค์

  
     วัดแม่แก้ดน้อย สร้างอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา แหล่งเรียนรู้ นรก สวรรค์ หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และศูนย์การเรียนรู้ทางศาสนาที่สำคัญของประชาชน
โครงการ สร้างอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อุทยานเรียนรู้ฟื้นฟูระบบนิเวศ นรก สวรรค์ สถานที่ปลงสังเวช เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางวัดแม่แก้ดน้อย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมวัดแม่แก้ดน้อย เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา และวันเฉลิมพระพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในส่วนการจัดการพื้นที่ภายในโครงการนั้น ได้มุ่งจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การออกแบบ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การวางแนวถนน การตกแต่งพื้นที่ การจัดทำป้ายสื่อความหมาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้ประโยชน์ จัดเตรียมพื้นที่เพื่อการพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ด้านศาสนา ศีลธรรม ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ เป็นสถานที่ทำให้เกิดความสังเวช เตือนสติสัมปชัญญะ ให้รู้จักเท่าทันกับสังคมยุคใหม่ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ให้ประชาชนเกิดความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีเขตสงวนสภาพธรรมชาติ เขตหวงห้าม เขตฟื้นฟูธรรมชาติ และเขตกิจกรรมพิเศษ
โครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดในสังคม เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาประสบการณ์ทางด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ที่ขาดหายไป ให้รู้จักผลของการกระทำซึ่งบาปบุญคุณโทษ ประชาชนที่สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการได้ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 
20 ธันวาคม 2554 , 16:20 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – อังคณา - อนุสรา สวท.เชียงใหม่