สัมผัส โลกแมลง 2554 ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

  
    สัมผัส โลกแมลง 2554 ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 พบทั้งส่วนแมลงไม่มีชีวิตและมีชีวิต รวม 8 โซน
กรมวิชาการเกษตรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับแมลง ภายใต้แนวคิด ภุมราพรั่งพฤกษาไพร โลกนี้ไซร้ฤาจักร้อน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแมลงไม่มีชีวิต เป็นการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารหลัก 6 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 กำเนิดโลก กำเนิดแมลง ผ่านตารางเวลาโลกในแต่ละยุค ยุคแมลงตัวแรก ยุคที่มนุษย์คนแรกได้เกิดขึ้นบนโลก โซนที่ 2 แฝงกายอยู่คู่ไพรพง ดำรงเผ่าพันธุ์อันยิ่งใหญ่ แสดงความหลากหลายของแมลง การปรับตัวในการดำรงชีวิต การพบแมลงทุกแห่งทั้งบนบก ในดิน ในน้ำ โซนที่ 3 วันคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไป พงไพรนินาศเสื่อมสลาย โลกร้อนกระหน่ำซ้ำทำลาย เป็นการจัดแสดงผลกระทบที่เกิดจากป่าไม้ถูกทำลาย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ตระหนักถึงคุณค่า ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่นำความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงมาสู่โลก โซนที่ 4 แมลงเริ่มหายมลายสูญ ศัตรูพืชเพิ่มพูนเข้าโรมรัน ทุกถิ่นพลัน ผันเปลี่ยนแปลง ความแห้งแล้งเข้าแทนทด การระบาดของแมลงศัตรูพืชที่รุนแรงขึ้น และการสูญพันธุ์ของแมลง พร้อมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมลงหายาก โซนที่ 5 ชีวิตอนาคตจะเป็นอย่างไร จัดแสดงให้เห็นถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมและวงจรห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ และ โซนที่ 6 แมลงโดนใจ เกร็ดความรู้หลายหลากจากแมลง ประกอบด้วย สื่อทักษะแมลงแสนสนุก ทุกเรื่องของแมลงไถ่ถามกันได้ อร่อยโดนใจ ลองลิ้มชิมแมลงแสนอร่อย ชื่อแมลงที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และคำถามในใจที่มีคำตอบ
นอกจากนี้จะมีส่วนแมลงมีชีวิต เป็นการจัดแสดงแมลงมีชีวิตภายใต้บรรยากาศสวนป่าผสมผสานสวนไม้ดอก ประกอบด้วย 2 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ดื่มด่ำใจในภุมรา พรั่งพฤกษาน่าหลงใหล แสดงแมลงมีชีวิต เรียนรู้แมลงแต่ละชนิด ชมความงามของผีเสื้อ ตกแต่งผสมผสานด้วยไม้ดอกไม้ประดับและพืชอาหาร และโซนที่ 2 ศัตรูธรรมชาติหลากหลาย ช่วยทำลายศัตรูพืช เป็นการจัดแสดงแมลงศัตรูธรรมชาติ ตัวห้ำ ตัวเบียน บางชนิดที่เป็นประโยชน์มีบทบาทสำคัญในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในปัจจุบัน
ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าเรียนรู้ สังเกต และศึกษาได้อย่างละเอียดได้ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
 
21 ธันวาคม 2554 , 14:17 น. , อ่าน 1295  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่