พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ราษฎรตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ นางสาวสุพิศ ดูลลา ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ณ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 100 ผืน แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หนังสือ และอุปกรณ์กีฬา แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มหลวง โรงเรียนบ้านหนองมะจับ และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ แก่อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ณ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสุพิศ ดูลลา ราษฎรผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งนี้ เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบ้านชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ปลูกบนที่สันเหมืองริมน้ำปิง สภาพแวดล้อมไม่ดี ในฤดูฝนน้ำจะท่วมขัง ประกอบกับมีบุตรจำนวน 3 คน และมีฐานะยากจน โดยได้กล่าวด้วยความปลื้มปิติว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ แม้ไม่เคยได้เห็นท่าน แต่ท่านก็ไม่เคยทิ้งประชาชน
จากนั้น องคมนตรีและคณะ เดินทางต่อไปยังสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบถุงพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แก่เจ้าหน้าที่สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ แก่สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้ สิ่งแวดล้อมด้วย
 
21 ธันวาคม 2554 , 14:43 น. , อ่าน 1273  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นริศรา สวท.เชียงใหม่