พื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยลดลงจนไม่มีนัยยะสำคัญ ล่าสุด UN และสหรัฐอเมริกาถอนการสำรวจออกจากพื้นที่แล้ว

  
     รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระบุ พื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยลดลงจนไม่มีนัยยะสำคัญ ล่าสุด UN และสหรัฐอเมริกาถอนการสำรวจออกจากพื้นที่แล้ว ที่ยังพบปลูกเพื่อเป็นยาไม่ใช่เพื่อผลิตเฮโรอีนในกลุ่มชาวเขาสูงอายุ
นายสุขุม โอภาสนิพัทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ระยะเวลา 5 ปี ถึงปี 2556 พื้นที่เป้าหมาย 115 หมู่บ้าน 15 ตำบล 7 อำเภอ ใน 3 จังหวัดคือเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและตาก เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ปลูกฝิ่นหันมาประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผลิตพืชอาหารได้มากขึ้น จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าชาวเขาปลูกฝิ่นลดลงร้อยละ 30 จากเดิมปลูกประมาณพันไร่ ขณะนี้เหลืออยู่ไม่เกิน 600 ไร่ผู้เสพ ผู้ติดเข้ารับการบำบัดประมาณ 200 รายา เกิดความเข้มแข็งของชุมชน การประชุมดังกล่าวเพื่อประสาน ทำความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงามตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน และเพื่อจัดทำและบูรณาการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 ของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานในพื้นที่โครงการ และพิจารณายกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ 53 หน่วยงานร่วมประชุม รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นสามเหลี่ยมทองคำของประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการสำรวจขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และสหรัฐอเมริกา พบว่าพม่ามีพื้นที่ปลูกฝิ่นมากที่สุด ส่วนลาวและไทยมีพื้นที่ปลูกฝิ่นไม่มากและควบคุมได้ โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นไม่ได้ปลูกฝิ่นเพื่อผลิตเฮโรอีน พบว่าปลูกเพื่อเสพในกลุ่มชาวเขาสูงอายุที่ใช้เพื่อเป็นยา ล่าสุด UN และสหรัฐอเมริกาได้ยุติการสำรวจในประเทศไทยแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถปราบปรามให้หมดจากพื้นที่ตามประชาคมอาเซียนที่จะให้อาเซียนปลอดยาเสพติดในปี คศ.2015 ได้
หลังจากนั้นรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยพลโทชาญชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพน้อยที่ 3และคณะได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจพื้นที่ปลูกฝิ่นที่อำเภอฝาง
 
22 ธันวาคม 2554 , 12:26 น. , อ่าน 1256  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา-นริศรา-กาญจนาพร สวท.เชียงใหม่