นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

  
    นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) พร้อมคณะผู้บริการ กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะทำงานให้การต้อนรับพร้อมฟังบรรยายความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
การเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในจังหวัดเชียงใหม่และมีกำหนดการเยี่ยมชมกิจการดำเนินงานในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ ให้มีความสำเร็จและเจริญยิ่งขึ้น
ในการนี้ คณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาป่าและแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยการทำฝายเก็บกักน้ำขนาดเล็กตามร่องเขาเพื่อกั้นทางเดินของลำน้ำ ชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงเพื่อกระจายน้ำและรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่ ทำให้ป่าไม้เจริญเติบโตได้ดี และฝายที่กระจายน้ำยังทำหน้าที่เป็นแนวกันไฟป่าเปียก พร้อมทั้งกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง และในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ป่ามีความชุ่มชื้นมากขึ้น นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ดีมาก นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฝายที่มีราคาประหยัด โดยใช้วัสดุถูกและหาง่ายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ตอกหลักไม้และเรียงหิน บริเวณฝายต้นน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ และได้ปลูกต้นพยุง จำนวน 1 ต้น จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้มีอาชีพที่ยั่งยืน พร้อมพบปะประชาชนที่เข้าร่วมต้อนรับด้วย
 
15 มกราคม 2555 , 18:08 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่