รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ พร้อมผลักดันให้เกิด Medical Hub ในเขตภาคเหนืออย่างแท้จริง
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ ฟังบรรยายสรุป พร้อมตรวจเยี่ยมกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ เช่น คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกวัยรุ่น หอผู้ป่วยหลังคลอด หอผู้ป่วยทารกวิกฤตและคลินิกส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การดำเนินการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องของศูนย์อนามัยต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปของกรมอนามัย จะมีการกำหนดภารกิจงานที่ชัดเจนเพื่อการรองรับการขยายตัว ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รวบรวมความเห็นในเรื่อง Medical Hub ให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีความเห็นชอบในหลักการ แต่ในส่วนของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์และตนเอง อยากให้กลับไปศึกษาโครงการให้ครอบคลุมทุกด้าน เพราะ 128 โครงการ ที่อนุมัติ จำนวนงบประมาณ กว่า 3 แสน 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่เป็นของสาธารณสุขโครงการเดียวคือ Medical Hub ได้งบประมาณเพียง 2 พันล้าน ซึ่งเน้นหนักในเรื่องตัวอาคารมากกว่า มองแล้วว่ายังเป็นงบประมาณที่ไม่เพียงพอ จึงขอให้กลับไปทบทวน อาจของบประมาณในเบื้องต้น จำนวน 2 หมื่นล้านซึ่งจะครอบคลุมได้ทั่วถึงมากกว่า ในส่วนนี้ กรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 10 จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและสนับสนุนข้อมูลในการเป็น Medical Hub ของศูนย์ภาคเหนือ ที่อยากเห็นการเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในอนาคตต่อไป โดยมองว่า การเจริญเติบโตของประชากร ของเมือง ในเขตภาคเหนือนั้น หากไม่มีโครงการทางสาธารณสุขที่ดีมารองรับ ก็จะไม่สามารถสนับสนุนการเป็นเมืองแห่ง Medical Hub หรือ ศูนย์กลางสุขภาพได้
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ยังจังหวัดเชียงใหม่ กรมอนามัยจึงก็ถือโอกาสมาพบปะเยี่ยมเยียนหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค นำมาซึ่งการปฏิบัติงานในนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในภารกิจงานตามที่ได้แถลงไว้
 
16 มกราคม 2555 , 12:51 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - กาญจนาพร สวท. เชียงใหม่