อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เสนอราชพฤกษ์โมเดล เพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

  
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เสนอราชพฤกษ์โมเดล เพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะมีการรื้อฟื้น อปม.กว่า 6 พันคนทั่วประเทศมาเป็นเครือข่ายร่วมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์สัญจร ณ โรงแรมลานนาพาเลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เน้นย้ำการทำงานของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ สนองนโยบายรัฐบาล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนั้น กรมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการเชิงรุกในชื่อราชพฤกษ์โมเดล เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เผยแพร่ แก้ไขป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดได้ในระดับหนึ่ง สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยราชพฤกษ์โมเดลจะมีตัวย่อว่า สปปส ซึ่ง ส-แรกคือสนองนโยบายรัฐบาล ป-แรกคือ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ป-ที่สองคือป้องกันกลุ่มหรือแหล่งเสี่ยง และ ส-ตัวสุดท้ายคือการสร้างจิตสำนึก โดยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้การทำงานได้ผลเป็นที่ประจักษ์ เริ่มดำเนินการนับแต่บัดนี้
ในปี 2555 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา กรมประชาสัมพันธ์จะเผยแพร่พระเกียรติคุณทั้งสองพระองค์ อีกทั้งการสนองนโยบายรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในสายตาต่างชาติและนักลงทุน ขณะเดียวกันจะดึงอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือ อปม.มามีบทบาท โดยมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดจัดอบรม อปม.และฟื้นเครือข่ายเดิมที่มีกว่า 6 พันคนทั่วประเทศเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมประชาสัมพันธ์
 
16 มกราคม 2555 , 15:31 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่