รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่จะขยายเวลาการลงทะเบียนขอพักชำระหนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 5 แสนบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง มีเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ยื่นเอกสารขอร่วมโครงการพักชำระหนี้แล้วกว่า 1,000 ราย โดยทั้งหมดเป็นลูกหนี้ของ 6 สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ธนาคารออมสิน , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โครงการนี้กระทรวงการคลังได้ใช้งบประมาณเพื่อชดเชยเงินต้นทุนพักชำระหนี้แก่สถาบันการเงินทั่วประเทศจำนวน 10,860 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับการฟื้นฟูอาชีพ 1,500 ล้านบาท นอกจากนี้ได้อนุมัติงบประมาณ 3 แสนล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร ประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นลูกหนี้และได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เพื่อเป็นทุนในการฟื้นฟูอาชีพ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีเป็นระยะเวลา 5 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ในระหว่างการพักชำระหนี้ สถาบันการเงินได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ฟื้นฟูอาชีพครัวเรือนแก่ลูกค้าที่เหมาะสมตามภูมิสังคม พัฒนาความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพ สำหรับการลงทะเบียนขอพักชำระหนี้ในเขตจังหวัดเชียงใหม่จะขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
 
16 มกราคม 2555 , 16:46 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา สวท.เชียงใหม่