มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอประทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  
    สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอประทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วยพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมาย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิพระอัจฉริยปัญญา และพระปรีชาสามารถ ด้วยพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณนับเอนกอนันต์ต่อวงการพยาบาลศาสตร์อันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สาธารณชนโดยทั่วไป รวมทั้งทรงมีความสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุข ทรงประกอบพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมาย ทรงเสียสละบำเพ็ญพระกรณียกิจในด้านสังคมสงเคราะห์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อมุ่งช่วยเหลือพสกนิกรผู้ตกทุกข์ได้ยากมาอย่างต่อเนื่อง ทรงลงพื้นที่เพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ไว้เพื่อช่วยเหลือโครงการต่างๆ จำนวนมาก นอกจากนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ได้ทรงอุปถัมภ์ เพื่อประทานอาชีพและการสังคมสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนชาวไทย มีส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยในยามที่ประสบมหาอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยทรงประทานความช่วยเหลือที่เน้นเป็นกิจกรรมแบบบูรณาการ ประกอบด้วยรถอาหารที่ดัดแปลงให้เป็นห้องครัว ไปบริการอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ รถสันทนาการเต็มรูปแบบที่จะออกไปสร้างความบันเทิงคลายความตึงเครียด ตลอดจนเสด็จไปสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้มาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเต็มศักยภาพ รวมทั้งยังทรงรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ชุมชนเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวให้ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
ด้วยพระวิริยภาพ พระอัจฉริยภาพ และพระเมตตาคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งในด้านการรักษาพยาบาลต่อผู้เจ็บป่วยและยากไร้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอประทานถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏในวงการวิชาการและวิชาชีพพยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางด้านการแพทย์และพยาบาล อีกทั้งเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป Credit ภาพ : ไทยรัฐ
 
16 มกราคม 2555 , 16:57 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - กาญจนาพร สวท. เชียงใหม่