อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบาย เน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนองนโยบาย สร้างเครือข่าย อปม.

  
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนองนโยบายรัฐบาล และสร้างเครือข่าย อปม.กว่า 7 พันคนทั่วประเทศ
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและข้าราชการสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนองนโยบายรัฐบาล สร้างความปรองดองของคนในชาติ สร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ย้ำหลักการทำงาน ถูก เร็ว ดี และยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างขวัญ กำลังใจและความก้าวหน้าในสายงาน เตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับภูมิภาค ขณะเดียวกันจะให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อปม.จังหวัดละ 100 คน ตั้งเป้าจะมีเครือข่าย อปม.ทั่วประเทศ 7,600 คน และจะสร้างความยั่งยืนของ อปม.โดยเตรียมเสนอของบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ อปม.ที่ทำงานเป็นเครือข่าย และจะจัดทำทะเบียน อปม.ทั่วประเทศ
สำหรับการอบรม อปม.จะดำเนินการรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยจะจัดทำคู่มือการอบรมมาจากส่วนกลาง เพื่อให้ อปม.เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐสู่ประชาชน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมประชาธิปไตย เขียนข่าวเป็น รายงานข่าวเป็น และส่งข่าวได้
 
17 มกราคม 2555 , 14:37 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่