ราชมงคลล้านนา เตรียมจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

  
    ราชมงคลล้านนา เตรียมจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมมอบรางวัลเชิดชูคนดีศรีราชมงคล และเชิดชูผู้มีวัฒนธรรมดีเด่น
นางสุชาดา อรุณศิโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดให้ วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนา มหาวิทยาลัย ปีนี้ ทางมหาวิทยาลัย โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดงาน ลานศิลปวัฒนธรรมเวียงเจ็ดลิน ฉลองครบรอบ 7 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยขึ้น กิจกรรมช่วงเช้าจะเป็นการเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังมีงานเชิดชูผู้ได้รับรางวัล คนดีศรีราชมงคล เชิดชูผู้มีวัฒนธรรมดีเด่น โดยคัดเลือกผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมดีเด่น จาก 6 พื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 1 วิทยาลัย ทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักศึกษา มีการมอบโล่รางวัล นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวียงเจ็ดลิน อดีตและอนาคต โดยการปั่นจักรยานศึกษาเรียนรู้ยังจุดสำคัญตามเส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเวียงเจ็ดลิน แล้วกลับมาพูดคุยกันถึงอดีตและอนาคตของเวียงเจ็ดลิน นำโดย พระมหาสง่า ธีรสํวโร รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล อาจารย์อิศรา กันแตง อาจารย์จำเหลาะ สมจิตต์ เป็นต้น
ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมลานวัฒนธรรม โดยเป็นฐานสาธิตงานช่างพื้นบ้าน การนำเสนอผลงานของนักศึกษา นิทรรศการเกี่ยวกับเวียงเจ็ดลิน การจำหน่ายสินค้าและอาหารในรูปแบบของกาดหมั้ว ครัวกิ๋น พื้นถิ่นล้านนา ที่สำคัญมีการประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งจากนักศึกษาและนักเรียน RMUTL Contest พร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษา ทั้ง 6 พื้นที่ งานเริ่มตั้งแต่ เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนามาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามลำดับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2518 เป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่งผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นต้นมา
 
17 มกราคม 2555 , 15:48 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่