กระทรวงมหาดไทยเตรียมนำที่ดินสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วประเทศมาจัดสรรให้ผู้ยากไร้

  
    กระทรวงมหาดไทยเตรียมนำที่ดินสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วประเทศมาจัดสรรให้ผู้ยากไร้ เป็นพื้นที่ทำกิน แก้ไขปัญหาความยากจน
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานที่ดินและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการบริการประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับนโยบายกว่า 1,000 คน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ทั้งสององค์กรบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยกรมที่ดินจะต้องเร่งรัดออกโฉนดให้กับประชาชนโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคง หวงแหนในท้องถิ่น ปีนี้จะมีการสำรวจรังวัดที่ดินใน 64 จังหวัด และให้พิจารณานำที่สาธารณประโยชน์มีผู้บุกรุก ไม่จำเป็นต้องหวงห้ามมาจัดสรรให้ผู้ยากไร้ ครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกินใน 20 จังหวัด ภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และตาก โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ซึ่งกรมที่ดินจะออกหนังสืออนุญาตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดแผนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และยาเสพติด ซึ่งถือเป็นนโยบายแห่งชาติ
 
17 มกราคม 2555 , 18:09 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กาญจนาพร สวท.เชียงใหม่