สาธารณสุขเชียงใหม่รณรงค์กำจัดโรคเรื้อนในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคีเครือข่าย รณรงค์กำจัดโรคเรื้อนในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรงค์เพื่อกำจัดโรคเรื้อนให้หมดไปจากประเทศไทย เพื่อลดปัญหาผลกระทบจากโรคเรื้อนทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย วันที่ 16-20 ม.ค. พ.ศ. 2555 นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ราชประชาสมาสัย หมายถึง พระมหากษัตริย์และประชาชนย่อมอาศัยซึ่งกันและกัน เนื่องด้วยในปี 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโรคเรื้อนให้หายไปจากประเทศไทย ทรงพระราชทานทั้งทฤษฎี แนวคิด แนวทางการควบคุมโรค ตลอดจนเงินทุนจากมูลนิธิอานันทมหิดล รวมถึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างอาคารสำหรับวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเรื้อนแก่กระทรวงสาธารณสุข โดยตั้งชื่อว่า สถาบันราชประชาสมาสัย นายแพทย์สาธารณสุขยังเผยถึงสถิติ สถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาโรคเรื้อนในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2553 อัตราการเกิดโรคมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีจำนวนผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรักษาทั้งหมด 42 ราย เป็นผู้ป่วยต่างชาติจำนวน 33 ราย ผู้ป่วยคนไทยจำนวน 9 ราย อำเภอที่มีการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 9 อำเภอ คือ อำเภอเมือง เชียงดาว แม่แตง แม่ริม ฝาง แม่อาย แม่วาง อมก๋อย และเวียงแหง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยแรงงาน อายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วนเท่ากับ 1.4 ต่อ 1 โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณผิวหนังและเส้นประสาทส่วนปลาย หลังจากรับเชื้อประมาณ 3-5 ปี ก็อาจจะเกิดอาการทางผิวหนัง เช่น เป็นวงด่าง สีจาง หรือสีแดง มีอาการชา หากไม่ได้รับการรักษาอาการก็จะลุกลามเป็นผื่นหรือตุ่มกระจายทั้งตัวและแพร่โลกไปสู่ผู้อื่นได้ แม้ว่าในปัจจุบันผู้ป่วยโรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังเนื้อชา สามารถพบพบได้น้อยลงกว่าในอดีต ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักอาการเริ่มแรกของโรค ผู้ที่เป็นโรคนี้จึงไม่ทราบว่าตนเองมีอาการที่อาจนำไปสู่ความพิการได้หากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน ดังนั้นทุกคนจึงควรช่วยกันรณรงค์ กระตุ้นเตือนให้ผู้มีอาการน่าสงสัยเป็นโรคเรื้อน ผิวหนังเป็นวงด่างสีขาว มีอาการชา หรือผิวหนังที่เป็นผื่น ตุ่ม ไม่เจ็บ ไม่คัน หรือมือเท้าลีบ อ่อนกำลัง ให้รีบไปรับการตรวจรักษา เพื่อที่โรคเรื้อนจะได้กำจัดได้อย่างยั่งยืนต่อไป หากสงสัยว่าเป็นโรคเรื้อน สามารถเข้ารับการตรวจรักษา ได้กับหน่วยงานดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอ โรงพยาบาลสุขภาพชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-211048-50 ต่องานควบคุมโรค
 
19 มกราคม 2555 , 09:27 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่