เปิดปฐมฤกษ์เส้นทางเดินรถเชียงใหม่-หลวงพระบาง เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน

  
     เปิดปฐมฤกษ์เส้นทางเดินรถเชียงใหม่-หลวงพระบาง เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน คาดการณ์จะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เป็นเส้นทางที่ 8 ของการเชื่อมโยงไทย-ลาว
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – แขวงหลวงพระบาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 อาเขต 2 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกของไทยและกรมโยธาธิการและขนส่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะแรกเดินรถด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 ของบริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส. จากจังหวัดเชียงใหม่ จอดรับผู้โดยสารที่จังหวัดเชียงราย และอำเภอเชียงของ ข้ามเรือที่ท่าเรือเชียงของ บ่อแก้ว ขึ้นรถโดยสารของบริษัทนาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดน ต่อไปยังแขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไชยและแขวงหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง 18 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 1,200 บาทตลอดสาย และเมื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เชียงของห้วยทรายแล้วเสร็จในปี 2556 จะเปลี่ยนใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 แทน อัตราค่าโดยสาร 1,500 บาท ซึ่งการเปิดเส้นทางเดินรถดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจการลงทุนเป็นอย่างดี
สำหรับรถที่ใช้โดยสาร 44 ที่นั่ง และจะปรับเปลี่ยนเป็นรถที่สะดวกกว่าเมื่อสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 แล้วเสร็จ โดยคาดหวังจำนวนที่นั่งร้อยละ 60 ของที่นั่งทั้งหมดจึงจะคุ้มทุน ออกเดินรถวันละ 1 เที่ยว คาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางนี้จำนวนมาก โดยผู้โดยสารต้องใช้ Passport ผ่านแดนเมื่อเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
19 มกราคม 2555 , 10:59 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา-อังคณา สวท.เชียงใหม่