สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซด์ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

  
     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซด์ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุทางท้องถนน ร้อยละ 50
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย บริษัทอีโรเว่รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัดมหาชน และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซด์ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เนื่องด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ กำหนดยุทธศาสตร์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยประกาศให้ปี 2555 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นอีก 1 ปี เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เกิดความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ นายศิลปะชัย จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นลำดับต้นๆ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ใน 10 ปีข้างหน้ามีเป้าหมายในการลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนลงร้อยละ 50 ซึ่งเป้าหมายนี้จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่ซื้อจักรยานยนต์ให้แก่บุตรหลาน
อุบัติภัยทางถนนนับเป็น 1 ใน 3 ของปัญหาหลักที่สำคัญของประเทศ ถึงแม้ว่าทุกฝ่ายจะพยายามหามาตรการป้องกันแก้ไขกันทุกวิถีทางแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 12,000 คน ต่อปี และยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพอีกเป็นจำนวนมาก
 
19 มกราคม 2555 , 12:37 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กาญจนาพร-อังคณา สวท.เชียงใหม่