สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า การปฏิบัติงานใด ๆ จะต้องพิจารณา ให้เข้าใจตลอดแจ่มแจ้ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในเป้าหมายและประโยชน์ของงานที่ทำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 7,003 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยปริญญาเอก 111 คน ปริญญาโท 1,730 คน ระดับปริญญาตรี 5162 คน ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 445 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 573 บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 106 คน เหรียญเงิน จำนวน 339 คน เกียรติบัตรยอดเยี่ยมบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 7 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คนและนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 13 คน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยชียงใหม่ว่า การที่บัณฑิตอุตสาหะจนได้รับปริญญาเท่ากับได้เสริมสร้างความรู้ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสำเร็จแล้วในตัวแล้ว การจะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จที่แท้จริงนั้น อาศัยความรู้แต่อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆ เป็นเครื่องประกอบส่งเสริมด้วย กล่าวคือ ก่อนจะปฏิบัติงานใดๆบัณฑิตจะต้องพิจารณางานนั้นๆให้เข้าใจตลอดแจ่มแจ้ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในเป้าหมายและประโยชน์ของงานที่ทำ จากนั้นจงลงมือทำด้วยความอุตสาหะพากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบาก ในขณะที่ทำก็ต้องเอาใจใส่ทบทวนตรวจสอบงานที่ทำอยู่เสมอด้วยความรอบคอบระมัดระวังไม่ปล่อยใจให้พุ่งซ่านในเรื่องต่างๆ หากตั้งใจมุ่งมั่นในกิจที่ทำจนกว่าการนั้นจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ตามเป้าหมาย ข้อสำคัญเมือเกิดปัญหาใดๆก็ตาม บัณฑิตจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุและผลตามเป็นจริงจะได้สามารถวินิจฉัยตัดสินและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง บัณฑิตทั้งหลายผู้มีความรู้ดีอยู่แล้วจึงควรจะสร้างสม อบรมคุณสมบัติทั้งนั้น ให้เกิดมีขึ้น เพื่อแต่ละคนจะได้สร้างสรรค์ความสำเร็จในกิจการงานต่างๆ ได้อย่างที่ใจปารถนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งมา 40 ปีแล้ว เปิดการเรียนการสอน 21 คณะ ปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาไปแล้วกว่า140,000 คน ล้วนเป็นบุคลากรคุณภาพออกไปรับใช้บ้านเมือง พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
 
19 มกราคม 2555 , 12:38 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา-กาญจนาพร สวท. ชียงใหม่