กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดสัมมนา ไทย-จีน รู้เขารู้เรา ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ที่ใด

  
     กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดสัมมนาภายใต้โครงการเจาะลึกจีน ในหัวข้อ ไทย-จีน รู้เขารู้เรา ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ที่ใด
ปัจจุบันจีนได้ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจหนึ่งของโลกทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จีนจึงเป็นผู้เล่นที่สำคัญในเอเชียและของโลกบทบาทของจีนในภูมิภาคและต่อการดำเนินความสัมพันธ์กับไทยจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจำเป็นติดตามและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิสัมพันธ์กับจีน ซึ่งนับวันยิ่งทวีความเข้มข้นในทุกมิติ เพื่อมั่นใจว่า การปฏิสัมพันธ์กับจีนนั้นอยู่ในลักษณะผลประโยชน์ร่วมกัน
กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเอเชียตะวันออก เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานในระดับจังหวัดที่มีความใกล้ชิดกับจีนและมีสถานกงสุลใหญ่จีนตั้งอยู่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับจีนค่อนข้างมาก จึงมีโครงการที่จะจัดสัมมนา ในหัวข้อ ไทย-จีน รู้เขารู้เรา ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ที่ใด ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2555 ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันและถ่ายทอดแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์กับจีนไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพและมีบูรณาการ ตลอดจนรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้วย
 
19 มกราคม 2555 , 14:25 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่