เทศบาลตำบลช้างเผือก เตรียมจัดชุมชนสัญจร

  
    เทศบาลตำบลช้างเผือก เตรียมจัดชุมชนสัญจร ลงสัมผัสเรียนรู้สภาพปัญหา ข้อมูล เพื่อการทำงานเชิงรุก
จากยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีท้องถิ่นและประชาชนในการดูแลซึ่งกันและกัน เทศบาลตำบลช้างเผือก ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดจนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งชุมชนเองก็มีความคาดหวังในการพัฒนาหลายๆ ด้านต่อเทศบาล เท่าที่ผ่านมาการใช้งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปกับการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาในระดับประเทศ ในขณะที่ปัญหาด้านสังคมไม่ค่อยได้รับการตอบสนองนัก ทำให้สภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและร่วมกันปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
ส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาคือการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนที่ไม่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง การเสนอปัญหาผ่านตัวแทนหรือการไม่ทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในการกำหนดนโยบาย จึงทำให้การกำหนดกิจกรรมโครงการอาจไม่สอดประสานกับสภาพของชุมชนและทำให้ปัญหาของชุมชนไม่ได้รับการตอบสนองได้อย่างทั่วถึง เทศบาลตำบลช้างเผือก จึงได้จัดโครงการชุมชนสัญจรขึ้น เพื่อลงพื้นที่สัมผัสเรียนรู้สภาพปัญหา ข้อมูลและสภาพทั่วไปของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานในเชิงรุก และเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเชิงปฏิสัมพันธ์กับเทศบาลที่มีลักษณะที่เป็นธรรมชาติที่สุด ข้อมูลที่ได้รับจากโครงการนี้จะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเชิญประชาชนในชุมชนเจ็ดยอด 3 เข้าร่วมโครงการชุมชนสัญจร ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ ลานบ้านกำนันสามารถ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
20 มกราคม 2555 , 11:25 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่