สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการประชุมมูลนิธิขาเทียม

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการประชุมมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะข้าราชการให้การต้อนรับ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นได้ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมมูลนิธิขาเทียม ในการนี้ได้พระราชทานเข็มพระนามาภิไธยของมูลนิธิขาเทียมฯ แก่คณะกรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมคนพิการขาขาดที่ได้รับพระราชทานขาเทียม และเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลาต่อมา
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานกำเนิดโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ. 2535 เมื่อทรงทราบว่า รศ. นพ. เทอดชัย ชีวะเกตุ สามารถประดิษฐ์ขาเทียมที่มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย จากขยะพลาสติกและมีราคาถูกกว่าขาเทียมต่างประเทศที่ผลิตในประเทศไทยถึง 10 เท่า ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิขาเทียมขึ้นเพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2535 โดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์ประธาน ทั้งสองพระองค์ พระราชทานทุนทรัพย์ประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิฯจำนวนหนึ่งทำให้มูลนิธิฯสามารถให้การบริการจัดทำขาเทียม ให้แก่คนพิการขาขาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
 
20 มกราคม 2555 , 11:58 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่