สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งราคาขายปลีกแนะนำ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่

  
    สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งราคาขายปลีกแนะนำ เนื้อสุกร เนื้อไก่ ไข่ไก่ และดำเนินโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งราคาจำหน่ายปลีกแนะนำ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค และเพื่อให้ราคาจำหน่ายสินค้าสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต กรมการค้าภายใน จึงแจ้งราคาสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ เนื้อสุกร เฉพาะเนื้อแดง สะโพก ไหล่ กิโลกรัมละไม่เกิน 130 บาท เนื้อไก่สดทั้งตัว รวมเครื่องใน กิโลกรัมละไม่เกิน 60-65 บาท ไก่สดทั้งตัวไม่รวมเครื่องใน กิโลกรัมละไม่เกิน 65-70 บาท เนื้อไก่ กิโลกรัมละไม่เกิน 70-80 บาท ไข่ไก่เบอร์ 0 ไม่เกินฟองละ 3 บาท ไข่ไก่เบอร์ 1 ไม่เกินฟองละ 2.80 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ไม่เกินฟองละ 2.70 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ไม่เกินฟองละ 2.60 บาท ไข่ไก่เบอร์ 4 ไม่เกินฟองละ 2.50 บาท และ ไข่ไก่เบอร์ 5 ไม่เกินฟองละ 2.40 บาท กรณีปรากฏว่ามีการจำหน่ายสูงกว่าราคาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เนื่องจากสถานการณ์การตลาดและภาวะการค้าโดยรวมที่ชะลอตัว ส่งผลให้ราคาจำหน่ายไข่ไก่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เดือดร้อน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด จำหน่ายไข่ไก่ให้กับผู้บริโภคโดยตรง ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. เบื้องต้นกำหนดจุดจำหน่ายจำนวน 2 จุด ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด ทุกวันจันทร์ – เสาร์ โดยจำหน่าย ไข่ไก่เบอร์ 0 ไม่เกินฟองละ 3 บาท แผงละ 84 บาท ไข่ไก่เบอร์ 1 ไม่เกินฟองละ 2.70 บาท แผงละ 75 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ไม่เกินฟองละ 2.50 บาท แผงละ 71 บาท
 
20 มกราคม 2555 , 12:50 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่