เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนเจริญประเทศ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเวทีประชาคมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนเจริญประเทศ
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนเจริญประเทศ เพื่อระดมความคิดจากภาคประชาชนที่มีต่อการสร้าง มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการบริการสาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับเรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนเจริญประเทศ หน้าโรงแรมเชดี เชียงใหม่ ซึ่งตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนจะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจะต้องชี้แจงข้อมูลและให้เหตุผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณนั้นๆ ก่อน ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงร่วมกับมูลนิธิต้นไม้สีเขียว ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตในขั้นตอนต่อไปของเทศบาลฯ ทั้งนี้มีหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีการรับฟังและแสดงความคิดเห็นด้วย เช่น ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 16 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้าง ประธานชุมชน และประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวประมาณ 20 หลังคาเรือน ร่วม 100 คน
 
22 มกราคม 2555 , 13:07 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่