ครม.สัญจรที่ผ่านมา เห็นชอบโครงการที่เชียงใหม่ขอสนับสนุน 41 โครงการ งบประมาณกว่า 31,000 ล้านบาท

  
    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงานโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ขอรับการสนับสนุน 41 โครงการ งบประมาณกว่า 31,000 ล้านบาท
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนงานโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจำนวน 41 โครงการ งบประมาณกว่า 31,000 ล้านบาท โดยมีโครงการสำคัญๆ ในแต่ละด้านคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตร จำนวน 4 โครงการ งบประมาณกว่า 9,500 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณกว่า 7,000 ล้านบาท โครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยเชียงใหม่สู่สากล งบประมาณ 1,300 ล้านบาท ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวน 21 โครงการ งบประมาณกว่า 14,000 ล้านบาท มีโครงการสำคัญประกอบด้วย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 214 ล้านบาท โครงการพัฒนาโครงข่ายในเขตเมืองรวมเชียงใหม่งบประมาณ 742 ล้านบาท ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน บริการ ท่องเที่ยว จำนวน 7 โครงการ งบประมาณกว่า 4,300 ล้านบาท มีโครงการสำคัญ ประกอบด้วย โครงการอุทยานเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ภาคเหนือ (NTCP) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณ 3,800 ล้านบาท โครงการอุทยานแหล่งเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา (วัดศรีสุพรรณ) งบประมาณกว่า 26 ล้านบาท ด้านบริการทางสังคม จำนวน 6 โครงการ งบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท มีโครงการสำคัญคือ โครงการการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข (Medical Hub) งบประมาณ 2,000 ล้านบาท โครงการขยายและเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท และด้านบริการอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณกว่า 96 ล้านบาท เช่น โครงการเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยนำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาใช้
นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ได้เสนอแผนงาน/โครงการ ให้ ครม. อนุมัติ จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 341,728 ล้านบาท ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/เกษตร 2 โครงการ งบประมาณ 2,000 ล้านบาท เช่น อนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำ ปิง วัง กก สาละวิน 4 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาท เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพ – เชียงใหม่ และ รถไฟรางคู่ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน บริการ การท่องเที่ยว จำนวน 2 โครงการ งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท เน้นการส่งเสริมการค้าขายชายแดนในเรื่องการเปิดจุดค้าขายชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการผู้เป็นเจ้าของโครงการ และสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ เชียงใหม่ เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการตามกรอบ ของ สศช. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยจังหวัดได้เตรียมโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก ครม. เพื่อเสนอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป
 
25 มกราคม 2555 , 11:52 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่