มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนิสิตศึกษาต่อ

  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ขันสำโรง รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 คณะ 11 สาขาวิชาเอก และในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชา ปรัชญา และในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรี สำหรับบรรพชิตสามารถเรียนจบได้ภายใน 4 ปี และหลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์ ใช้เวลาศึกษา 3 ปี พิเศษสำหรับผู้ที่จบระดับ ปวส. และปริญญาตรีมาก่อน สามารถเทียบโอนได้ 30 และ 60 หน่วยกิต นอกจากนี้ นิสิตคฤหัสถ์ยังสามารถเข้าร่วมในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ค่าเทอมในระดับปริญญาตรี เริ่มต้นเทอมละ 2,500 ถึง 6,000 บาท ชำระค่าหน่วยกิต หน่วยละ 25 บาท ทุกหลักสูตร ก.พ. รับรอง
ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2555 ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 12 พฤษภาคม 2555 ซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ชุดละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8967 หรือ 0 5380 8411
 
31 มกราคม 2555 , 17:20 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่