การปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ ตามโครงการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์ที่จะยกเลิกการขอลงทะเบียนไว้ ซึ่งสำนักทะเบียนกลางได้เปิดระบบขยายเวลาการรับคำร้องการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามโครงการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้เปิดระบบขยายระยะเวลาการยื่นคำขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร จากวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึง 30 พฤษภาคม 2555 นั้น สามารถยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึง 30 พฤษภาคม 2555 โดยส่งหรือยื่นคำขอพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ
 
1 กุมภาพันธ์ 2555 , 14:49 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่