ตัวแทนจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมหารือเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

  
    ตัวแทนจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมหารือเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ที่เชียงใหม่
นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศด้านการแข่งขันทางการค้าสำหรับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรื่อง นโยบายและกฎหมายการแข่งขันในการบังคับใช้ การส่งเสริมและการพัฒนาองค์กรกำกับการแข่งขัน กรณีศึกษาประสบการณ์ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ เพื่อเตรียมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โดยได้เชิญผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ ผลกระทบที่เกิดจากการที่ประเทศมีกฎหมายและนโยบายการแข่งขัน วิธีการ และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การยกร่างและบังคับใช้ วิธีการส่งเสริมและการแข่งขันและการพัฒนาองค์กรกำกับการแข่งขัน
สำหรับประเทศไทยมีการทบทวนปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวกรณีรัฐวิสาหกิจเพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบการแข่งขันเดียวกัน เนื้อหาที่ปรับแก้เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับประเทศสมาชิกซึ่งจะต้องอยู่ในประชาคมอาเซียนและสากล เพื่อความเป็นธรรมและเสรีในการแข่งขัน โดยประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายการแข่งขันมี 5 ประเทศ ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน พม่า และลาว ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมาย
 
1 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:26 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชาลิสา สวท.เชียงใหม่