กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ นำกรณีศึกษาของนักวิชาการสู่การนำไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจ รองรับประชาคมอาเซียน
กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อพืชสวนสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษาทางด้านพืชสวนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางด้านพืชสวนระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและเกษตรกร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักวิจัย แหล่งทุนและผู้ใช้ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยนำเสนอผลงานใน 5 กลุ่มพืชสวน คือกลุ่มผลไม้ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มผักและเห็ด กลุ่มสมุนไพรและเครื่องเทศแลกลุ่มผู้สวนอื่น ๆ รวม 153 ผลงาน
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่าผลงานวิชาการที่น่าสนใจที่นำมาเสนอในครั้งนี้คือ กรณีศึกษาการกู้วิกฤติสวนผลไม้หลังน้ำท่วม การเก็บพันธุ์ทุเรียนเมืองนนท์มารักษาพันธุ์ก่อนจะนำกลับไปปลูกใหม่หลังน้ำลด เหมือนเช่นกรณีส้มโอนครปฐม เป็นต้น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรกล่าวด้วยว่า ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ เกษตรกรต้องเตรียมความพร้อม ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี เพิ่มคุณภาพผลผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยการปลูกพืชแต่ละชนิดต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และควรปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ โดยจะมีการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน เตรียมความพร้อมให้เกษตรกร ทำความเข้าใจ ให้ความรู้ ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
 
1 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:26 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชาลิสา สวท.เชียงใหม่