นิทรรศการ 3Gs3R ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ทัศนคติสีเขียวอย่างยั่งยืน

  
     นิทรรศการ 3Gs3R ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ทัศนคติสีเขียวอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ 3 พระองค์
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 3Gs3R ภายใต้แนวคิด รากฐานสีเขียวเมื่อวันวาน สืบสานปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต ลดโลกร้อน มีการจำลองชุมชนต้นแบบเพื่อร่วมสร้างสรรค์แนวคิดรักษ์โลก โดยเริ่มจากชุมชนเล็ก ๆ 3 G ประกอบด้วย Generation ,Garden และ Greenitude คือคนรุ่นใหม่มีทัศนคติสีเขียวอย่างยั่งยืน ขณะที่ 3R คือ Reduce ,Reuse และ Recycle คือการนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารนิทรรศการหมุนเวียน 1 และ 2 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 โดยมีองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการ จำลองต้นแบบเกษตรผสมผสาน พัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริมากมาย
ในงานมีนิทรรศการที่น่าสนใจเช่น รากฐานสีเขียวเมื่อวันวาน โซนสร้างสรรค์อนาคตแปลง(เศษ)เกษตรเป็นทรัพย์ การจำลองชุมชนต้นแบบ 3G3R โครงการคัดแยกขยะ โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ การจัดทำเกษตรผสมผสานปลูกข้าว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทำเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น
 
1 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:27 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชาลิสา สวท.เชียงใหม่