จังหวัดเชียงใหม่ เร่งรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควัน และไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555

  
     จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี เตรียมจัดรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควัน และไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555
ปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสร้างความเสียหายทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งยังส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง วาระของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ประจำปี 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เห็นชอบและมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประกาศให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงเตรียมจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ปี 2555 ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคน ได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ ได้รับความทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่
 
2 กุมภาพันธ์ 2555 , 11:10 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่