กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมมาตรการควบคุมคุณภาพน้ำพื้นที่ใกล้แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยใน 10 จังหวัดนำร่องภาคเหนือ พร้อมขยายผลในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ

  
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมมาตรการควบคุมคุณภาพน้ำพื้นที่ใกล้แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยใน 10 จังหวัดนำร่องภาคเหนือ พร้อมขยายผลในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ ขณะที่พบบ่อกำจัดขยะมูลฝอยกว่า 200 แห่งได้มาตรฐานเพียง 25 แห่งเท่านั้น
นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 1 โครงการสำรวจประเมินสถานการณ์ด้านคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลในภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน เพื่อหามาตรการป้องกัน ควบคุมบรรเทา แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล รวมทั้งแนวทางในการบำบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีการปนเปื้อนใน 10 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมขยายผลในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า แหล่งน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์ได้มากกว่าน้ำผิวดิน 10 เท่า จึงทำการสำรวจ ติดตามตรวจสอบและประเมินการปนเปื้อนของน้ำบาดาลและแหล่งฝังกลบขยะของเทศบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือมีบ่อกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 200 แห่ง แต่มีเพียง 25 แห่ง ที่ใช้วิธีการฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล นอกจากนั้นเป็นการเทกอง และฝังกลบตามสภาพและความสามารถของแต่ละท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอยประสบปัญหาการปฏิบัติงานเดินระบบและการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเดินระบบ ตลอดจนขาดงบประมาณในการดูแล ทำให้ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพ มีโอกาสที่น้ำชะขยะและสารปนเปื้อนจากแหล่งฝังกลบลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินในบริเวณใกล้เคียง
ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ประสานประชาชนในพื้นที่สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง กำกับดูแลตรวจสอบ สร้างจิตสำนึกต่อชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาโครงสร้างทางอุทกธรณีวิทยาในพื้นที่ฝังกลบขยะถึงโอกาสเสี่ยงในการปนเปื้อน พร้อมบ่อสังเกตการณ์รอบ ๆ บริเวณฝังกลบขยะเพื่อติดตามตรวจสอบหากมีการปนเปื้อนก็สามารถทราบได้ทันที
 
2 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:52 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ชาลิสา –นริศรา สวท. เชียงใหม่